Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

I. ÚVOD

            Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech nad Vltavou je podle zákona č. 561/2004 Sb. jedním z typů střední školy, poskytující podle příslušného vzdělávacího programu střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

                Střední vzdělání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti.

            K dosažení uvedených cílů je vydán i tento řád. Je závazným podkladem pro organizaci činnosti v naší škole. Povinností žáků školy je, aby se ustanoveními řádu každodenně řídili. Ředitel školy je povinen s tímto řádem prokazatelně seznámit žáky a informovat o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých žáků. Řád je umístěn na ředitelství školy i v prostorách teoretického vyučování a odborného výcviku.

 

II. ZÁKLADNÍ PRÁVA ŽÁKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

A RODIČŮ ZLETILÝCH ŽÁKŮ

Žák má právo:

1.      na vzdělání a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb.

2.      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání

3.      volit a být volen do školské rady, je-li zletilý

4.      zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich volen, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat

5.      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje

6.      na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.

7.      na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví při činnostech souvisejících s výchovou a vzděláváním

8.      na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

9.      na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má problémy osobní, rodinné či výukové

10.  na vyžádání pomoci vyučujícího v případě, že neporozuměl učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti

11.  využívat konzultačních hodin vyučujících, třídního učitele, výchovné poradkyně a zástupkyně ředitele školy

12.  na zvláštní péči v odůvodněných případech (jakékoli onemocnění, zdravotní postižení, zdravotní či sociální znevýhodnění apod.)

13.  podle potřeby využívat pomoci výchovné poradkyně a preventistky

14.  na zapůjčení knih ze žákovské knihovny.

Práva uvedená v bodech 2, 3, 5 a 6 mají také zákonní zástupce nezletilých žáků. Na informace podle bodu 2 mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

 

III. ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ

Žák je povinen:

1.      řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat

2.      dodržovat školní řád, ostatní vnitřní řády a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

3.      plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem

4.      v odborném výcviku, při laboratorních cvičeních a praxi používat předepsané ochranné pomůcky (oděv, obuv, čepici, šátek apod.) a udržovat je v čistotě a nepoškozeném stavu

5.      dbát na čistotu, udržovat pořádek ve všech prostorách školy, v určených prostorách se přezouvat a odkládat svršky včetně čepic na vyhrazené místo

6.      v teoretickém vyučování i v odborném výcviku dodržovat dobu i rozsah přestávek

7.      na vyučování mít připraveny požadované učebnice a ostatní školní potřeby

8.      na požádání pedagogického pracovníka předložit sešit, omluvný list a písemné záznamy

9.      na začátku hodiny (učebního dne) se omluvit vyučujícímu (učiteli odborného výcviku), jestliže se výjimečně ze závažných důvodů nemohl připravit na vyučování nebo vypracovat uložený úkol

10.  při odpovědi nebo rozhovoru s učitelem či jiným zaměstnancem školy se chovat a vystupovat slušně a ukázněně

11.  hlásit v sekretariátu školy a svému třídnímu učiteli změnu trvalého bydliště, telefonického kontaktu na rodiče nebo zákonného zástupce a další důležité změny neprodleně po jejich uskutečnění.

 

Zletilý žák je dále povinen:

1.      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

2.      dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem

3.      oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání, údaje o zdravotním postižení, o druhu zdravotního postižení nebo o zdravotním znevýhodnění, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

Zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni:

1.      zajistit, aby žák docházel řádně do školy

2.      na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

3.      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

4.      dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem

5.      oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 (viz výše) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 

IV. CHOVÁNÍ

a) Chování žáka v SOŠ a SOU

1.      Ve škole i mimo školu dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají na dobré občanské soužití.

2.      Žák se chová slušně a přátelsky ke spolužákům a ostatním žákům.

3.      Žáci dodržují zásady kulturního chování. Při komunikaci se všemi zaměstnanci školy používají oslovení  paní  - pane s připojeným služebním titulem.

4.      Na začátku hodiny očekávají žáci v klidu příchod učitele. Při jeho vstupu do třídy vstanou, rovněž tak při jeho odchodu.

5.      Je-li žák vyzván učitelem k tabuli, předloží požadované pomůcky.

6.      Do školy a do dílen vstupují určeným vchodem, ten používají i k odchodu. O malých a svačinových přestávkách je zakázáno opouštět budovu školy bez souhlasu učitele a dílny bez souhlasu učitele odborného výcviku. Budova školy je žákům otevřena od 6,45 hodin.  Do školy a odborného výcviku žáci přicházejí nejméně 15 minut před zahájením výuky. Po skončení výuky se zdržují ve škole pouze ti žáci, kteří mají dohodnuty konzultace nebo jiné činnosti s vyučujícími. Ostatní žáci opouštějí školu po skončení výuky. Areál školy smějí žáci opouštět pouze ve volné hodině nebo o polední přestávce; tato doba je považována za přerušení výuky, a tudíž za ně škola mimo areál nenese zodpovědnost.

7.      Po vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách do zdravotně vhodných přezůvek. Při přechodu do druhé budovy na vyučování či oběd jsou povinni se opět přezout. Do všech učeben je žákům zakázán vstup bez přezutí. Do tělocvičny vstupují po přezutí do vhodné sportovní obuvi.  Při vstupu do dílen a laboratoří se žáci přezouvají do předepsané pracovní obuvi a převlékají do pracovního oděvu.

8.      Žáci se aktivně účastní vyučování a nenarušují nevhodně průběh vyučovacích hodin. O přestávkách se mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti. Do jiných učeben přecházejí ukázněně. Do tělocvičny smějí vstupovat jen s učitelem.  V šatnách jsou žáci jen po nezbytně nutnou dobu, o přestávkách v nich nesmějí pobývat.

9.      Do školy nesmí žáci nosit předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu svoji i spolužáků. Ani o přestávkách není dovoleno hrát karetní a jiné hazardní hry. Nesmí také nosit cenné předměty, které nepotřebují k výuce, a větší obnosy peněz.

10.  V areálu školy i při akcích pořádaných školou je žákům zakázáno užívat návykové látky (včetně tabáku a alkoholu), propagovat, přinášet, nabízet, zprostředkovávat, prodávat, opatřovat a přechovávat OPL.

11.  Existuje-li u žáka důvodné podezření na požití návykové látky, může být nezletilý žák na základě souhlasu svého zákonného zástupce a zletilý žák na základě svého souhlasu orientačně testován na přítomnost alkoholu pomocí dechové zkoušky a na přítomnost OPL pomocí zkoušky ze slin. V případě pozitivního nálezu orientačního testu má zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák právo zajistit provedení lékařského laboratorního vyšetření, jehož náklady v případě jeho pozitivního výsledku plně hradí, včetně certifikovaného testu na OPL. Pokud žák sám přizná, že je pod vlivem OPL, nebo v případě pozitivního nálezu testu na návykové látky budou vůči výše jmenovanému žákovi uplatňována následující opatření:

-          podmíněné vyloučení ze školy (při prvním porušení školního řádu ohledně OPL)

-          vyloučení ze školy (při opakovaném porušení školního řádu ohledně OPL)

12.  Žákům je zakázáno přinášet do vyučování věci ohrožující jejich bezpečnost a zdraví (např. zbraně, laserová ukazovátka apod.).

13.  Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě nahlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který má dozor, a také třídnímu učiteli, ten o dané skutečnosti uvědomí ředitele.

14.  S pedagogickými pracovníky vyřizují žáci své záležitosti před vyučováním, po něm a o přestávkách, a to v kabinetě, kanceláři a dílně. 

15.   Během vyučování nesmějí žáci používat (a to ani jako kalkulačku) mobilní telefony. Dále nesmějí používat fotografické přístroje, přehrávače (MP3) a jiná elektronická zařízení. Do školy je nosí jen na vlastní zodpovědnost a během vyučování je mají zcela vypnuty a uschovány v taškách.Používání notebooků pro studijní práci při vyučování je žákům povoleno jen na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo se souhlasem vyučujícího. Žáci smějí připojovat do školních zásuvek své dobíječky, adaptéry a jiné elektrické kabely, jejichž odbornou revizi podle ČSN doloží na začátku každého školního roku potvrzením od certifikované firmy.

16.  V jídelně se řídí pokyny dozorujícího učitele a pracovníků jídelny, dodržují pravidla slušného stolování.

17.  Administrativní záležitosti vyřizují žáci v sekretariátu ředitele ve stanovených úředních hodinách. Soukromou poštu škola žákům nedoručuje.

18.  Kola ukládají žáci ve vyhrazeném prostoru. Jízda na motocyklu a parkování je v areálu i před hlavním vchodem do školy zakázáno.

19.  Šíření poplašné zprávy je trestné.

20.  Žák školy pomáhá slabším a postiženým spolužákům, popřípadě občanům.

21.  Žák je odpovědný za svoje studijní výsledky a chování.

b) Chování žáka při činnostech organizovaných školou a na veřejnosti

1.      Žáci dodržují pravidla slušného chování při všech činnostech organizovaných školou a na veřejnosti. 

2.      Při akcích organizovaných školou (včetně školních výletů) není dovoleno cestovat s žáky v noci od 22,00  do 5,00 hod. Žádost o povolení akce musí učitel předložit řediteli školy nejméně týden předem. Po návratu z akce ho informuje o jejím průběhu.

3.      Po skončení akcí (exkurze, divadla, výlety apod.) jsou žáci povinni se vrátit do místa odjezdu s učitelem pověřeným dohledem nad akcí. Na písemnou žádost zákonného zástupce žáka může být učitelem povolena výjimka.

4.      Na všechny akce pořádané školou se vztahuje bod 10, část a) z oddílu IV. Rovněž je zakázáno mít u sebe věci ohrožující bezpečnost a zdraví žáka i jeho spolužáků.

c)Chování žáků při vícedenních akcích organizovaných školou (lyžařský výcvik, zahraniční pobyt, adaptačně sportovní kurz, třídní výlet apod.)

1.      Žáci dodržují pravidla slušného chování.

2.      Žákům je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky.

3.      Žáci nesmějí mít s sebou věci ohrožující bezpečnost a zdraví.

4.      Se svěřenými předměty a zařízeními zacházejí zodpovědně a udržují pořádek.

5.      Žáci jsou povinni dodržovat denní režim a všechny pokyny pedagogů, vyplývající z organizačního řádu pobytu.

6.      Žáci nesmějí bez souhlasu svého pedagogického dozoru opouštět stanoviště, ubytovnu, chatu apod., a to ani v osobním volnu.

Lyžařský výcvik (ZÁJEZD)

1.      Organizace lyžařského výcviku se řídí podle Pokynu MŠMT ČR č. j. 24 799/93-50 ze dne 6. 12. 1993 a podle Metodického pokynu MŠMT ČR k zajištění BOZP žáků č. j. 37014/2005-25.

2.      Žák se ho účastní se souhlasem svého zákonného zástupce.

3.      Zákonný zástupce žáka předloží před odjezdem prohlášení o tom, že žák je zdravý a nebylo mu nařízeno karanténní opatření.

4.      Každý žák je povinen mít s sebou občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny.

5.      Žák dbá všech poučení a pokynů pedagogů a instruktorů o možnosti úrazů a chování při výcviku i při jízdě na vleku a lanovce, dbá pokynů zaměstnanců ubytovny a obsluhy vleků.

6.      Žák je vybaven povinnou výstrojí, doporučujeme odborné seřízení bezpečnostního vázání na lyžích.

Zahraniční pobyt

1.      Organizace zahraničního zájezdu se řídí podle Pokynu MŠMT ČR č. j. 16 741/97-20, podle Metodického pokynu MŠMT ČR k zajištění BOZP žáků č.j. 37014/2005-25 a podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb.

2.      Nezletilý žák se ho účastní na základě písemného souhlasu svého zákonného zástupce.

3.      Žák je povinen mít uzavřeno pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu.

4.      Zákonný zástupce žáka je povinen vedoucího zájezdu pravdivě informovat o zdravotním stavu svého dítěte a předložit prohlášení o bezinfekčnosti s datem nejvíce 3 dny před odjezdem.

5.      Odjezd žáka je podmíněn řádným cestovním pasem, platným ještě nejméně 2 měsíce po návratu, případně do zemí Evropské unie platným občanským průkazem.

6.      K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žák bezpodmínečně dodržuje pravidla ukázněného chování, dodržuje režim platný po dobu cesty i po celou dobu pobytu a řídí se pokyny pedagogů z hlediska hygienického, dopravního, při koupání a ostatních činnostech.

7.      Žák je povinen se před odjezdem zúčastnit poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví a o předcházení možných rizik. Každý účastník zájezdu takový zápis stvrdí svým podpisem.

d) Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami

1.      Žák má právo při výuce využívat všechno vybavení a zařízení školy, přitom se musí řídit pokyny vyučujících a jiných oprávněných osob.

2.      Žák je povinen udržovat v pořádku všechen majetek školy a také ty pomůcky, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

3.      Žák odpovídá za škodu, kterou svévolně nebo z nedbalosti způsobil na majetku školy, a bude po něm vyžadována odpovídající náhrada.

4.      Žákům je zakázáno odnášení učebních pomůcek, součástek a přístrojů bez vědomí učitele.

5.      Žák, který zcizí v laboratoři chemikálii, je ze školy vyloučen.

 

V. DOCHÁZKA DO VYUČOVÁNÍ

             

1.      Povinností žáka je docházet do školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu se účastnit vyučování ve všech povinných a volitelných předmětech. Na časté pozdní příchody do výuky (více než 3 za klasifikační období) bez vážného důvodu (např. zpoždění spojů) je pohlíženo jako na porušení povinností žáka a je podkladem pro udělení výchovných opatření. Bez souhlasu učitele nesmí odejít z vyučování. Žák má zakázáno vstupovat do areálu školy a na provozní pracoviště pod vlivem OPL.

2.      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka (u zletilých žák sám) písemně nejméně 1 den předem třídního učitele nebo učitele odborného výcviku o uvolnění z vyučování na formuláři Žádost zákonného zástupce o uvolnění žáka nebo prostřednictvím elektronické omluvenky ve webové aplikaci Bakaláři. Zletilému žákovi je povoleno vlastní uvolnění a vlastní omluvení absence z osobních důvodů maximálně jedenkrát za čtvrtletí.

3.      V případě předpokládané nepřítomnosti delší než jeden den požádá zákonný zástupce žáka (u zletilých žák sám) písemně na předepsaném formuláři nebo elektronickou omluvenkou ve webové aplikaci Bakaláři o uvolnění zástupkyni ředitele či koordinátora odborného výcviku, v případě absence delší než dva dny ředitele školy.

4.      Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka (u zletilých žák sám) povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti písemně či elektronicky prostřednictvím webové aplikace Bakaláři sdělit třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku důvody nepřítomnosti. Nad 3 dny nepřítomnosti je v odůvodněných případech (např. podezření ze záškoláctví) nutné lékařské potvrzení.

5.      Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku omluví nepřítomnost žáka ve vyučování na základě omluvného listu či elektronické omluvenky ve webové aplikaci Bakaláři podepsaných zákonným zástupcem žáka (u zletilých žákem samým), pokud jsou uplatněny bezprostředně po nástupu do vyučování, nejpozději však do 3 dnů po nástupu do školy.

6.      Jestliže se žák neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

7.      Ředitel školy může ze zdravotních důvodů uvolnit žáka z vyučování tělesné výchovy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na písemné doporučení praktického nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu lze žáka uvolnit bez náhrady. 

8.      Za neomluvenou absenci jsou žákovi udělena kázeňská opatření takto:

1-2 neomluvené hodiny – NAPOMENUTÍ třídního učitele/učitele odborného výcviku

3-10 neomluvených hodin – DŮTKA třídního učitele/učitele odborného výcviku

11-25 neomluvených hodin – DŮTKA ředitele školy

více než 25 neomluvených hodin – podmíněné vyloučení ze školy

Toto taxativní určení kázeňských opatření za neomluvenou absenci je doporučením a může být na návrh pedagogické rady v odůvodněných případech s individuálním přístupem změněno.

9.      V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání podle § 70 zákona č. 561/2004 Sb., a to na základě písemné žádosti. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.

a)      O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí.

b)      Ředitel školy může žákovi povolit změnu oboru vzdělání. V rámci rozhodování o změně oboru vzdělání může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení. Rozdílová zkouška je zkouškou komisionální a vztahují se na ni všechna ustanovení o komisionálních zkouškách.

c)      Ředitel školy může žákovi přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.

d)     Ředitel školy může žákovi, který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti.

10.  Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

11.  Onemocní-li žák nebo některá z osob, s nimiž bydlí nebo je v trvalém styku, přenosnou nemocí (např. infekční žloutenkou), oznámí to zákonný zástupce žáka (u zletilých žák sám) ihned řediteli školy.

 

VI. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

 

 1. Žáci se řídí pokyny ředitele školy a ostatních zaměstnanců.
 2. Provoz a vnitřní režim školy vychází z „Provozního řádu SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou“.
 3. Před začátkem teoretického vyučování se žáci soustředí v přízemí budovy ubytovny v prostoru u hlavní vrátnice s nástupem pedagogického dohledu v 7.00 hod.
 4. Žáci i zaměstnanci vcházejí do objektu školy v době teoretického vyučování i odborného výcviku hlavní budovou. Pedagogický dohled v hlavní budově začíná pro teoretické vyučování v 7.15 hod., pro odborný výcvik v 6.45 hod. Šatny pro odborný výcvik se otevírají v 6.50 hod., pro teoretické vyučování jsou šatny přístupné po otevření školy.
 5. Žáci i zaměstnanci, kteří mají pracoviště a výuku v budově ubytovny 1 a ubytovny 2, vcházejí do objektu přes hlavní vrátnici.
 6. Boty a svršky si žáci odkládají do šatních skříněk, které uzamykají vlastním zámkem, a zodpovídají za jejich stav. Při poškození šatní skříňky zajistí opravu závad na vlastní náklady.
 7. Odchod žáků z objektu školy v  průběhu vyučování (netýká se polední přestávky a volných hodin) je možný pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce či zletilého žáka o uvolnění nebo na základě propustky podepsané učitelem teoretického vyučování či učitelem odborného výcviku.
 8. Obědy pro žáky i zaměstnance jsou připravovány a vydávány ve školní kuchyni a jídelně, které jsou součástí ubytovny 1, pedagogický dohled v jídelně se řídí rozpisem.
 9. V kmenových a odborných učebnách a v prostorách odborného výcviku žáci dodržují provozní řády stanovené pro dané prostory.
 10. Žáci jsou seznámeni s řády učeben vždy v první hodině výuky nebo odborného výcviku. O proškolení učitelé učiní zápis do třídní knihy nebo deníku evidence.
 11. Žákům není dovoleno zdržovat se bezdůvodně v zařízeních školy po vyučování. Nejdéle patnáct minut po skončení vyučování opustí školu.

 

VII. ŽÁKOVSKÉ služby

Třídní učitel stanoví v elektronické třídní knize pořádkovou službu, která se řídí pokyny vyučujících. V odborném výcviku a praxi stanoví službu učitel OV. Součástí povinností služby je okamžité hlášení mimořádných událostí a závad třídnímu učiteli, vyučujícímu nebo učiteli odborného výcviku.

 

VIII. spolupráce školy s rodiči ŽÁKŮ

1.      Rodiče nebo zákonní zástupci žáků mají právo se informovat na prospěch, docházku a chování svého dítěte prostřednictvím webové aplikace Bakaláři (elektronická třídní kniha, elektronická žákovská knížka, elektronická komunikace rodič – učitel, rodič – vedení školy), do níž obdrží na začátku studia svého dítěte přístupová jména a hesla, a též u jednotlivých vyučujících, třídního učitele a učitele odborného výcviku při rodičovských třídních schůzkách nebo během školního roku na základě předběžné dohody s nimi. Není dovoleno narušovat průběh výuky.

2.      Pro rodiče nebo zákonné zástupce žáků jsou pořádány třídní schůzky 2 x ve školním roce, pro rodiče nebo zákonné zástupce žáků 1. ročníků 3 x ve školním roce.

3.      Rodiče nebo zákonní zástupci žáků mají právo využívat pomoci výchovné poradkyně a školní preventistky.

4.      Základní práva a povinnosti rodičů nebo zákonných zástupců žáků jsou zakotvena na začátku tohoto školního řádu.

 

IX. Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Klasifikace žáků

 

1.      Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni: 1, 2, 3, 4, 5.

2.      Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná a souhrnná (I. a II. pololetí). Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech se hodnotí stupni prospěchu podle těchto kritérií:

stupeň 1 - výborný:

Žák bezpečně ovládá základní učivo předepsané školním vzdělávacím programem. Samostatně řeší zadané úkoly, při práci využívá získané dovednosti a návyky, chápe vztahy mezi jednotlivými fakty a jevy i vztahy mezipředmětové. Je pohotový, znalosti a dovednosti umí aplikovat při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho komunikativní schopnosti jsou kultivované a přesvědčivé, adekvátní věku i požadovanému stupni vzdělání. Na problémy má vlastní názor i aktivní, osobitý přístup.

stupeň 2 - chvalitebný:

Žák má menší nedostatky v základním učivu předepsaném školním vzdělávacím programem. Je snaživý, méně pohotový, s pomocí učitele vyřeší zadané úkoly, s jeho pomocí úspěšně aplikuje teoretické poznatky v praxi. Má osvojené pracovní návyky. V řečovém projevu se dopouští menších chyb. Problémové úkoly vyřeší s pomocí učitele.

stupeň 3 - dobrý:

Žák má nedostatky v základním učivu předepsaném školním vzdělávacím programem. Nevyužívá dostatečně svých schopností a dovedností. Nedovede samostatně pracovat dle pracovního návoduči výkresu, potřebuje vedení učitele. V uplatňování poznatků, při řešení úkolů se dopouští chyb, s pomocí učitele je dovede odstranit, chápe i souvislosti. Vlastní názor uplatňuje při řešení úkolů jen málokdy. Řečové schopnosti jsou méně výstižné a méně správné.

stupeň 4 - dostatečný:

Žák má značné nedostatky v základních znalostech. Osvojené poznatky a dovednosti aplikuje s velkými obtížemi. Při samostatné práci je těžkopádný, zvládá ji s mnoha chybami, potřebuje stálé vedení učitele. Zvládá jen základní pracovní úkony. Nedovede si vytvořit vlastní názor na problémový úkol. Vyjadřuje se nepřesně a nesouvisle.

stupeň 5 - nedostatečný:

Žák nezvládá základní učivo předepsané školním vzdělávacím programem ani s větší pomocí učitele. Při výuce je pasivní, nemá zájem o práci, závažné nedostatky a chyby nedovede odstranit ani s pomocí učitele. Nezvládá ani základní pracovní úkony, je zcela nesamostatný, neumí překonat obtíže při praktické výuce. Řečový projev je nesouvislý, nepřesný s mnoha závažnými nedostatky.

3.      Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen (a)“.

4.      Pokud je žák z vyučování některého předmětu zcela uvolněn, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „uvolněn (a)“.

5.      Chování neovlivňuje klasifikaci výsledků ve vyučovacích předmětech.

6.      Celkové hodnocení výsledků žáka na konci I. a II. pololetí:

prospěl s vyznamenáním:

není-li klasifikace v žádném předmětu horší než 2, průměrný prospěch není horší než

1,5 a chování je hodnoceno jako velmi dobré

prospěl:

není-li klasifikace v některém předmětu vyjádřena stupněm 5

neprospěl:

je-li klasifikace v některém předmětu vyjádřena stupněm 5 nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí

nehodnocen:

není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu na konci prvního pololetí ani v náhradním termínu

ZÁSADY KLASIFIKACE

1.      Při průběžné i souhrnné klasifikaci uplatňuje učitel přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

2.      Hodnocení se orientuje na žáka samotného, zaměřuje se na pozitivní výkony žáka, hodnotí snahu, srovnává jeho vlastní výkony v průběhu roku.

3.      Při souhrnné klasifikaci učitel přihlíží k věkovým a individuálním zvláštnostem žáka, i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období podávat kolísavý výkon z důvodu dlouhodobější nemoci či osobní krize (úmrtí v rodině, rozvod rodičů apod.).

4.      V souladu s pokynem ministerstva školství přihlíží ke specifickým poruchám učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), k vývojovým vadám a věnuje těmto žákům zvýšenou pozornost. Spolupracuje s výchovnou poradkyní, respektuje doporučení pedagogicko – psychologické poradny, případně odborného lékaře.

5.      Pro potřeby klasifikace je určena frekvence známek v jednotlivých předmětech za pololetí:

t e o r e t i c k é   v y u č o v á n í :

- u jednohodinového předmětu - minimálně 2 známky (z toho 1 z ústního zkoušení či souhrnného testu)

- u vícehodinového předmětu - 3 i více známek (z toho 1 z ústního zkoušení či souhrnného testu)

p r a k t i c k é   v y u č o v á n í :

ročník            

organizace výuky

četnost známek za měsíc

1. ročník

1. ročník

2 dny za 14 dní

4 dny za 14 dní

1-2 známky

2-4 známky

2. ročník

2. ročník

3-4 dny za 14 dní

5 dní za 14 dní

2-4 známky

2-4 známky

3. ročník

3. ročník

4 dny za 14 dní

5 dní za 14 dní

provozní praxe

2-4 známky

1-2 známky

4. ročník

4 dny za 14 dní

provozní praxe

2-3 známky 

za pololetí

6.      Při průběžném hodnocení žáka lze využívat i slovního hodnocení jeho výkonů.

7.      Pedagogický pracovník oznamuje žákovi okamžitě výsledek ústního zkoušení, poukazuje na klady a nedostatky hodnoceného výkonu. Známku zapíše do elektronické žákovské knížky.

8.      Neprospěch žáků a nedostatky v jejich chování se projednávají s žáky, jejich zákonnými zástupci a při pedagogických radách.

9.      Při 25 % nepřítomnosti žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech či při nesplnění a nezvládnutí základních témat učiva vykonává žák komisionální zkoušku z učiva daného klasifikačního období. Při stanovení výsledného prospěchu této zkoušky komise nepřihlíží k případným známkám, získaným během klasifikačního období při přítomnosti žáka ve vyučování. Na tuto zkoušku se vztahují všechna ustanovení o komisionálních zkouškách.

10.  Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.

11.  Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.

12.  Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín, a nejpozději do 31.8 příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání vyhoví ředitel školy žádosti o dřívější termín vždy. Opravná zkouška je zkouškou komisionální a vztahují se na ni všechna ustanovení o komisionálních zkouškách.

13.  Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku.

14.  Má-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka.

15.  Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Termín komisionálního přezkoušení stanoví ředitel školy bez zbytečného odkladu.

16.  O prospěchu žáka je jeho zákonný zástupce informován prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

Komisionální zkouška

Komisi jmenuje ředitel školy. Komise je nejméně 2členná, zkoušející učitel vyučující žáka danému předmětu a přísedící. O termínech komisionálních zkoušek jsou žáci i zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím webové aplikace Bakaláři. O komisionální zkoušce a jejím výsledku se pořizuje záznam do elektronické karty žáka. Výsledek zkoušky vyhlásí zkoušející učitel veřejně v den  konání zkoušky. Komisionální zkoušku může žák konat v jednom dni nejvýše jednu. Proti rozhodnutí komise se lze odvolat podle pokynů zřizovatele.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví, je povinen do 3 pracovních dnů předložit zkoušejícímu učiteli nebo řediteli školy písemnou omluvu. Jestliže je mu omluva uznána, určí ředitel školy žákovi náhradní termín komisionální zkoušky.

Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a nepředloží do 3 pracovních dnů písemnou omluvu nebo mu omluva není uznána, neprospěl.

 

Hodnocení chování žáků a výchovná opatření

1.      Chování žáka se hodnotí těmito stupni:

1 – velmi dobré

Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení školního řádu.

Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření

pracovních podmínek pro vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

2 -  uspokojivé

Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo školního řádu nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele, učitele odborného výcviku, popř. ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravním chování. Je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

3 -  neuspokojivé

Chování žáka ve škole i mimo ni je v rozporu s pravidly slušného chování a jednání. Dopouští se takových zaviněných závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků. Záměrně či soustavně narušuje činnost kolektivu.

2.      Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. O udělení výchovného opatření a jeho důvodu jsou žáci a zákonní zástupci žáků informování ve webové aplikaci Bakaláři.

3.      Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci, za mimořádný projev aktivity a iniciativy ve vyučovacím procesu a v mimoškolní činnosti. Toto udělení a jeho důvody neprodleně zaznamená do elektronické karty žáka. Pochvala ŘŠ se uvádí na vysvědčení.

4.      Třídní učitel nebo učitel OV může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci. Toto udělení a jeho důvody neprodleně zaznamená do elektronické karty žáka.

5.      Kázeňská opatření se ukládají, jestliže se žák proviní proti školnímu řádu a ostatním vnitřním řádům, předpisům a pokynům, proti zásadám soužití, mravním normám společnosti nebo narušuje-li činnost kolektivu. Pro žáka nemají právní důsledky. Podle závažnosti zaviněného porušení povinností stanovených školním řádem se udělují tato kázeňská opatření:

·         napomenutí třídního učitele/učitele odborného výcviku – při jednorázovém porušení školního řádu nebo za 1 – 2 neomluvené hodiny

·         důtka třídního učitele/učitele odborného výcviku – při opakovaném nebo závažném porušení školního řádu nebo za 3 – 10 neomluvených hodin

·         důtka ředitele školy – při stálém nebo hrubém porušení školního řádu nebo za 11 - 25 neomluvených hodin

·         podmíněné vyloučení ze školy – za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo školním řádem, za zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, za více než 25 neomluvených hodin nebo za první porušení školního řádu ohledně OPL

·         vyloučení ze školy – po udělení podmíněného vyloučení ze školy po opakovaném přestupku školního řádu nebo porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo za opakované porušení školního řádu ohledně OPL.

6.      Třídní učitel nebo učitel odborného výcviku uložení výchovného opatření a jeho důvod neprodleně zapíše do elektronické karty žáka.

7.      O podmíněném vyloučení žáka nebo o vyloučení žáka ze školy může rozhodnout ředitel školy v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č.561/2004 Sb. nebo školním řádem. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. nebo školním řádem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

8.      Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb.

9.      O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka rozhodne ředitel školy do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu.

10.  Za porušení bodu 10, část a) v oddílu IV a bodu 1 v oddílu V jsou žákovi udělena výchovná opatření podle závažnosti přestupku. Za výrobu, prodej a distribuci OPL je žák vyloučen ze školy a škola má ze zákona oznamovací povinnost nahlásit tuto skutečnost Policii ČR.

 

X. INDIVIDUÁLNÍ vzdělávací plán

Podle § 18, zákona č. 561/2004 Sb., a podle § 5 vyhlášky č.13/2005 Sb. ředitel školy může ve správním řízení povolit zletilému studentovi na základě jeho žádosti individuální vzdělávací plán ze zdravotních i z jiných závažných důvodů. Posouzení důvodů je ponecháno na řediteli školy. Podmínkou pro stanovení individuálního vzdělávacího plánu je, aby i při případném zkrácení doby vzdělávání žák splnil požadavky stanovené učebními dokumenty příslušného oboru vzdělání, tj. byl hodnocen z obsahu učiva. V individuálním vzdělávacím plánu povoleném ze zdravotních či z jiných závažných důvodů je určena zvláštní organizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdělávacím programem. Ředitel školy seznámí žáka s průběhem vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a s termíny zkoušek. Individuální vzdělávací plán, podepsaný ředitelem školy a žákem, se stává součástí osobní dokumentace žáka.

 

XI. Závěrečná ustanovení

1.      Školní řád je závazný pro všechny žáky školy. Všichni žáci jsou povinni seznámit se s jeho obsahem a řídit se jím. Pracovníci školy jsou povinni seznámit se s jeho obsahem a důsledně trvat na jeho dodržování žáky.

2.      Ustanovení školního řádu mohou být rozpracována a dále doplněna v dalších normách (např. vnitřní řády úseků, odborných učeben, tělocvičny, dílen, laboratoří, bezpečnostní a požární předpisy apod.).

V Kralupech nad Vltavou: 24. 2. 2014

Mgr. Lubomír Černý

ředitel SOŠ a SOU

Doplněk řádu školy č. 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD

 

Poskytování stipendií se týká žáků oborů středního vzdělání s výučním listem:

23-51-H/01     strojní zámečník

26-52-H/01     elektromechanik pro zařízení a přístroje

 

Stipendium činí: v prvním ročníku            300 Kč/měsíc

                             ve druhém ročníku         400 Kč/měsíc

                             ve třetím ročníku             500 Kč/měsíc.

Podmínky přiznání stipendia:

 • Žák nemá v daném měsíci neomluvenou absenci.
 • Chování žáka je za příslušné období hodnoceno stupněm velmi dobré a není mu uloženo kázeňské opatření (vyjma napomenutí a důtky třídního učitele nebo mistra odborného výcviku). V případě, že je se žákem vedeno správní řízení ve věci výchovného opatření „podmíněné vyloučení “ nebo „vyloučení žáka ze školy“, výplata se neprovádí, počínaje zahájením správního řízení. V případě podmíněného vyloučení žáka ze školy se stipendium nevyplácí po dobu trvání zkušební lhůty.
 • V případě, že škola přijme žáka v průběhu školního roku, náleží žákovi stipendium při dodržením všech podmínek stipendia, a to počínaje měsícem následujícím po dni přijetí.
 • Stipendium se nevyplácí po dobu přerušení studia, v případě opakování ročníku z prospěchových důvodů a po dobu hlavních prázdnin.

důvod nevyplácení stipendia

doba nevyplácení

neomluvená absence

1 měsíc

napomenutí třídního učitele

-

napomenutí učitele OV

-

důtka třídního učitele

-

důtka učitele odborného výcviku

-

důtka ředitele školy

2 měsíce

podmíněné vyloučení

od zahájení správního řízení po dobu zkušební lhůty

vyloučení ze školy

od zahájení správního řízení

snížená známka z chování

celé 2. pololetí příslušného školního roku

Pokud bude žákovi v prosinci vyplaceno stipendium a ten se po termínu výplaty proviní proti daným pravidlům, zohlední se tato skutečnost v následujícím období (leden – červen). Obdobná situace vzniklá po 15. červnu se dále nezohledňuje.

Pokud je žák na vysvědčení (v pololetí a na konci školního roku) hodnocen „prospěl s vyznamenáním“ a současně splňuje podmínky pro přidělení měsíčního stipendia, náleží mu jednorázová odměna:              

1000 Kč v prvním ročníku

2000 Kč ve druhém ročníku

3000 Kč ve třetím ročníku.

Vyplácení finanční podpory je prováděno pravidelně do 15. dne následujícího měsíce za měsíc předcházející.

 

Mgr. Lubomír Černý

ředitel SOŠ a SOU

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, příspěvková organizace

Cesta brigádníků 693
Kralupy nad Vltavou - Lobeček
278 O1

 

 

Další novinky